Datainsamling

MediCase har ett tydligt och lättanvänt användargränssnitt för att arbeta med data. Behörighet att skriva/granska/redigera data kontrolleras genom användarroller. MediCase hjälper användaren att snabbare samla in data med högre kvalitet.

 • Varningar & felmeddelanden direkt vid inmatning
 • Hantering av saknade data och kommentarer
 • Sökbara kodbibliotek, tex ICD-10 och ATC
 • Automatiska beräkningar
 • Formulär på flera språk

Kvalitetskontroll

MediCase har många funktioner för att hjälpa till att höja kvaliteten på dina data och för att hantera kvalitetskontroll. Riskbaserade (selektiva) monitoreringsplaner kan integreras för att få ut det mesta möjliga av dina begränsade monitoreringsresurser.

 • Hårda och mjuka intervallkontroller (min/max-värden)
 • Kontroller av logiska samband mellan variabler
 • Data queries (från monitor, data manager, eller prövare)
 • Källdataverifiering (Source Data Verification, SDV)
 • Skräddarsydda monitoreringsplaner
 • Elektroniska Notes to File

Management av studie/register

Att planera, överblicka och kontrollera studien och insamlingen av data är lika viktigt som det kan vara svårhanterligt om du saknar de rätta verktygen. MediCase ger dig möjlighet att samla in dina data så de finns tillgängliga när de behövs, med mindre tid lagd på management och administration.

 • Besöksplanering
 • Demo-läge för tex utbildning av personal (alltid tillgängligt)
 • Grafisk översikt över hur studien fortskrider
 • Kontrollerad åtkomst till datamängder *
 • Export av data som textfiler, Excel-dokument eller arkiv-PDF:er
 • Obegränsade kostnadsfria uttag av data 24/7 *
 • Rejection log
 • Rekryteringsstatistik i realtid

* Behörighet kontrolleras genom användarroller, och varierar med konfiguration och huruvida databasen är låst eller ej. Normal konfiguration ger endast Data Manager och Data Safety Monitoring (om aktuellt) tillgång till datamängder innan databasen är låst

Randomisering

Låt MediCase automatiskt hantera randomiseringen in din (randomiserade) studie. Det ger minskad risk för felrandomisering av försökspersoner/patienter som inte uppfyller kriterier för deltagande, och du slipper fysiska randomseringskuvert som ibland kan vara opraktiska att hantera och förvara på säkert sätt.

 • Integrerad randomisering
 • Stratifiering
 • Variabla blockstorlekar
 • Kan konfigureras för slumpmässiga urval av sub-populationer

ePRO

MediCase har en integrerad ePRO/PROM-modul, med vilken försökspersoner/patienter på säkert sätt kan besvara enkäter, på kliniken eller hemifrån, utan risk att de kommer åt andra funktioner eller data.

 • Flerspråkiga enkäter/undersökningar
 • Enkelt att växla till patient-läge
 • Inlogg hemifrån
 • Stöd för mobila enheter

Generellt/annat

 • Audit trail
 • Elektronisk signering för prövare
 • Automatisk backup
 • Automatiska score-beräkningar
 • Stöd för protokoll där procedurer skiljer mellan behandlingsarmar (t.ex. öppna randomiserade device-studier)
 • Medicinsk kodning (vid inmatning eller av dedikerade medicinska kodare)